Date: 2009-07-28 06:03 pm (UTC)
From: (Anonymous)
Helaas kan ik bij Gwen niet reageren maar wil ik wel even laten weten dat ik jouw boze berichtje gelezen heb.

If ignorance is bliss, you must be ecstatic. If only for the fact that you are ALLOWED and ABLE to be this casually dismissive of very real threats to the bodily autonomy of women worldwide and women speaking out against it by any means possible.
Your ownership and rights to decide over your own body have never been disputed or compromised.
Nevertheless, unlike you, many men realize their privileged position and try to empathize with women. Even more have been forced to do so by peers and women fighting for the rights men take for granted.


of je leert nederlands en engels lezen?
Ik ben VOOR abortus, maar tegen dat geneuzel, lees die kranten artikelen nou eens goed voordat je zinloze nare dingen op internet gaat zeggen in een post waar ik niet kan antwoorden!

1. Die wet is er nog niet, dat komt pas in November
2. WoW heeft een licentie en is dus een legale abortuskliniek en mag nogsteeds doen wat ze doen (al is die nieuwe wet een bedreiging en DAAROM varen ze niet uit, ze willen niet op volle zee erachter komen dat ze illegaal bezig zijn)
3. Die hele wet staat nu ter discussie
4. Dat laatste stukje is gewoon echt te dom voor woorden:
'unlike you, many men realize their privileged position and try to empathize with women. Even more have been forced to do so by peers and women fighting for the rights men take for granted.' IK ben een van die mannen! maar ik blijf erbij, wacht nou maar even met domme dingen roepen totdat we weten wat er gaat gebeuren, net als WoW dat zelf ook doet en ga elkaar vooral niet napraten of je eigen mening als feit presenteren.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

If you are unable to use this captcha for any reason, please contact us by email at support@dreamwidth.org


 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.
.
Powered by Dreamwidth Studios

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags